nahoru
Menu
Základní škola Velké Březno
Základní škola Velké Březno

O škole

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. Zřizovatelem je obec Velké Březno a škola má od 1. 1. 2003 právní subjektivitu. Základní škola Velké Březno je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni a 2. stupni je celkem 18 tříd. K 1. 9. 2023 má škola téměř 440 žáků. Škola je spádovou školou pro okolní obce. Ve škole pracují dva výchovní poradci, koordinátor environmentálního vzdělávání a metodik prevence. Pedagogičtí pracovníci školy splňují požadovanou kvalifikaci. Personálně je škola stabilizována. Počet pracovníků odpovídá potřebám školy. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Základní vize:

Základní vzdělávání má žákům umožnit, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Klást důraz na diferenciaci a individualizaci výuky. Věnovat se jak žákům nadaným, tak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabídnout žákům vhodné volnočasové aktivity podle jejich zájmů a věku.

Postupným cílem je vytvořit ze školy místo aktivního poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči. Na základě otevřených vztahů vybudovat ze školy přirozené kulturní a vzdělávací středisko obce.

Ve škole pracuje 34 zájmových kroužků s celkovým počtem 240 dětí. Činnost ve škole též vyvíjí ZUŠ (90 žáků).

Spolupracujeme